انواع عکس ها

عکس های غیر دیجیتال با یک فرآیند شیمیایی دو مرحلهای تولید می شوند. در فرایند دو مرحله ای، فیلم حساس به نور، یک تصویر منفی را جذب می کند (رنگ ها و چراغ ها / دیوانه ها چرخانده می شوند). برای تولید یک تصویر مثبت، منفی بیشترین بارگذاری (چاپ شده) بر روی کاغذ عکاسی است. چاپ فیلم منفی بر روی فیلم شفاف برای ساخت فیلم های فیلمبرداری استفاده می شود.

ادامه مطلب