حیوانات خانگی، بخشی از ما

حیوان خانگی یا حیوان خانگی حیوان خانگی است که عمدتا برای یک شرکت یا حفاظت شخصی در نظر گرفته می شود، به عنوان مخالف حیوانات کار، حیوانات ورزشی، دام ها و حیوانات آزمایشگاهی که عمدتا برای عملکرد، ارزش کشاورزی یا تحقیق نگهداری می شوند. محبوب ترین حیوانات خانگی برای ظاهر جذاب و شخصیت های وفادار و بازیگوش آنها اشاره شده است.

ادامه مطلب