جنبش ها و مراحل

رقص یک هنر هنری عملکردی است که شامل توالی های هدفمند جنبش انسان است. این جنبش ارزش های زیبایی شناسی و نمادین دارد و به عنوان رقص توسط هنرمندان و ناظران در یک فرهنگ خاص شناخته می شود. رقص را می توان طبقه بندی و توصیف کرد با استفاده از رقص آن، توسط رپرتوار خود را از حرکات، و یا با دوره تاریخی و یا محل منشاء آن.

ادامه مطلب